ประกาศเรื่องการจัดรูปแบบการเรียนและระบบการบริหารงานแบบออนไลน์ ฉบับที่ 1