แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

พิมพ์คำร้องทะเบียน

ลำดับหมายเลขเอกสารเรื่อง
1ทบ.มมส 01แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว(ครึ่งหน้า).pdficon pdf
2ทบ.มมส 02คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา หนังสือรับรอง icon pdf
3ทบ.มมส 03คำร้องขอตรวจสอบรหัสผ่าน icon pdf
4ทบ.มมส 04ใบมอบฉันทะ icon pdf
5ทบ.มมส 05ใบขอแจ้งความจำนงส่งเอกสาร icon pdf
6ทบ.มมส 06บันทึกข้อความขอคำอธิบายรายวิชา icon pdf
7ทบ.มมส/ตรี 01แบบรายงานตัวนิสิต (ปริญญาตรี) icon pdf
8ทบ.มมส/ตรี 02คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
9ทบ.มมส/ตรี 03คำร้องขอลาพักการเรียน (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
10ทบ.มมส/ตรี 04คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
11ทบ.มมส/ตรี 05คำร้องขอลาออก (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
12ทบ.มมส/ตรี 06คำร้องขอคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
13ทบ.มมส/ตรี 07คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
14ทบ.มมส/ตรี 08คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
15ทบ.มมส/ตรี 09คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ (ระดับปริญญาตรี)icon pdf
16ทบ.มมส/ตรี 10คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
17ทบ.มมส/ตรี 11คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
18ทบ.มมส/ตรี 12คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
19ทบ.มมส/ตรี 13คำร้องขออนุญาตเข้าระบบการลงทะเบียนเรียน (กรณีเกรดเฉลี่ยนต่ำกว่า 2.00) icon pdf
20ทบ.มมส/ตรี 14คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเงื่อนไขบุรพวิชา (ระดับปริญญาตรี)icon pdf
21ทบ.มมส/ตรี 15คำร้องขอเทียบโอน (ปริญญาตรี) icon pdf
22ทบ.มมส/ตรี 16แบบขอเทียบโอนรายวิชา เอกสารหมายเลข 1 (ปริญญาตรี) icon pdf
23ทบ.มมส/ตรี 17กรณีย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขาวิชา เอกสารหมายเลข 2 (ปริญญาตรี) icon pdf
24ทบ.มมส/ตรี 18แบบขอเทียบรายวิชา (กรณีลงทะเบียนผิดหลักสูตร) เอกสารหมายเลข 3 (ปริญญาตรี) icon pdf
25ทบ.มมส/ตรี 19แบบคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาช้า (ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี) icon pdf
26ทบ.มมส/โท-เอก 01แบบรายงานตัวนิสิต (ปริญญาโท) icon pdf
27ทบ.มมส/โท-เอก 02คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
28ทบ.มมส/โท-เอก 03คำร้องขอลาพักการเรียน (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
29ทบ.มมส/โท-เอก 04คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
30ทบ.มมส/โท-เอก 05คำร้องขอลาออก (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
31ทบ.มมส/โท-เอก 06คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
32ทบ.มมส/โท-เอก 07คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
33ทบ.มมส/โท-เอก 08คำร้องเปลี่ยนสาขาวิชา (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
34ทบ.มมส/โท-เอก 09คำร้องเปลี่ยนแผนการเรียน icon pdf
35ทบ.มมส/โท-เอก 10คำร้องเปลี่ยนสภาพนิสิต icon pdf
36ทบ.มมส/โท-เอก 11คำร้องขอหนังสือรับรองการขยายเวลาศึกษาต่อ icon pdf
37ทบ.มมส/โท-เอก 12คำร้องขอกลับเข้ารับราชการ icon pdf
38ทบ.มมส/โท-เอก 13คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพ (กรณีพิเศษ) icon pdf
39ทบ.มมส/โท-เอก 14คำร้องขอลงทะเบียน ThesisISicon pdf
40ทบ.มมส/โท-เอก 15คำร้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
41ทบ.มมส/โท-เอก 16คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
42ทบ.มมส/โท-เอก 17คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันอื่น (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
43ทบ.มมส/โท-เอก 18คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
44ทบ.มมส/โท-เอก 19คำร้องขอลงทะเบียนเรียน เกินกว่า ต่ำกว่า กำหนดในระเบียบ ฯ icon pdf
45ทบ.มมส/โท-เอก 20คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
46ทบ.มมส/โท-เอก 21คำร้องขอลงทะเบียนเรียนช้ากรณีพิเศษ (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
47ทบ.มมส/โท-เอก 22คำร้องของดเรียนรายวิชา (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
48ทบ.มมส/โท-เอก 23คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน (กรณีที่มีผลการเรียนต่ำกว่า B) icon pdf
49ทบ.มมส/โท-เอก 24คำร้องขอเทียบโอน (บัณฑิคศึกษา) icon pdf
50ทบ.มมส/โท-เอก 25แบบขอเทียบโอนรายวิชา เอกสารหมายเลข 1 (บัณฑิตศึกษา) 
51ทบ.มมส/โท-เอก 26กรณีย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขา เอกสารหมายเลข 2 (บัณฑิตศึกษา) icon pdf
52ทบ.มมส/โท-เอก 27แบบคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาช้า (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf