ข่าวและประกาศ

  ภาพกิจกรรม "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020"

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ประมวลภาพกิจกรรม "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020" วิทยาลัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม MU300 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส.
  <<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

  39 words

  Attachment 01.jpg

  โครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ตามที่วิทยาลัยได้มีกำหนดจัดโครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 <<คลิกดูรายละเอียด>>
   แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงไม่อาจดำเนินโครงการฯได้ บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช การินทร์ จึงขอแถลงและประกาศนโยบายไปยังบุคลากร อาจารย์ทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPex ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

  80 words

  Attachment 05.PNG

  ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างสรรค์

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างสรรค์  (งบประมาณเงินรายได้) 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  <<คลิกดูรายละเอียด>>

  20 words

  Attachment 0077.PNG

  โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์
  คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<คลิกดูรายละเอียด>>
  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้นำนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ศึกษาดูงาน และลงภาคสนาม ตาม "โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก" รายวิชาการศึกษาด้านการบริหารจัดการหลักสูตรดนตรี และการลงภาคสนาม

  --------
  ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2562
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  --------

  80 words

  Attachment กิจกรรมโครงการ สปป ลาว.png

  ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง งดการเรียนการสอน (28-30 ต.ค. 2562)

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง งดการเรียนการสอน (28-30 ต.ค. 2562) 
  <<คลิกอ่านรายละเอียด>>


  21 words

  Attachment 001.jpg

  กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกดูรายละเอียด>>

  31 words

  Attachment งานแนะแนว.png

  ขอเชิญร่วมโครงการทดสอบทักษะทางดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

  by ธราธิป โกพลรัตน์ -

  ขอเชิญร่วมโครงการทดสอบทักษะทางดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

  ค่าลงทะเบียน เครื่องดนตรีละ 150 บาท โอนผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าขอนยาง 
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรับฝาก) เลขที่ 408-9-31691-9 และแนบหลักฐานการชำระเงิน

  ทดสอบในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562
  เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ใบสมัครและรายละเอียดแบบออนไลน์ >>https://bit.ly/2NeT8z1

  ดาวน์โหลดใบสมัคร >>https://is.gd/8WDXvV

  หมายเหตุ กรุณาส่งใบสมัครก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2562 
  ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครที่ akapong.p@msu.ac.th ,facebook : Akapong Phulaiyaw
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรคพงศ์ ภูลายยาว โทร.082-3020306


  105 words

  Attachment 69247183_2062415170721793_4971392613253906432_n.jpg

  วงออทิดสา หมอลำแบนด์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมแสดงดนตรี ในการประชุมของสมาคมสภาดนตรีโลก “The 45th International Council for Traditional Music World Conference”

  by ธราธิป โกพลรัตน์ -

  เมื่อวันที่ 11 -17 กรกฎาคม 2562 วงออทิดสา หมอลำแบนด์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมแสดงดนตรี ในการประชุมของสมาคมสภาดนตรีโลก “The 45th International Council for Traditional Music World Conference” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้จัดการประชุมดนตรีระดับโลก
  และในวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา วงออทิดสา หมอลำแบนด์ ได้เข้าแสดงดนตรีในเทศกาลศิลปะ ณ เกาะโซโดะชิมะ จังหวัดคางาวะ ประเทศญี่ปุ่น

  วงออทิดสา เป็นวง หมอลำ ที่ผสมผสานกับแนวเพลงดนตรี จากภูมิภาคอื่นๆ ของโลก โดยใช้แนวคิด "รื้อโครงสร้าง" ของดนตรีอีสาน จึงได้นำเอาจังหวะของดนตรีสไตล์ต่าง ๆ อาทิเช่น ร็อค เร็กเก้ และดิสโก้ มาเป็นพื้นฐานในถ่ายทอดอารณ์ของบทเพลง แนวหมอลำ ตามแบบของวง ออทิดสา ให้มีสีสันและเกิดเป็นดนตรีอีสานในรูปแบบใหม่

  สมาชิกในวงวงออทิดสา หมอลำแบนด์ ประกอบด้วย
  1. อาจารย์อาทิตย์ คำหงษ์ศา (พิณ/ร้อง) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว (ซอ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  3. อาจารย์สิทธิพงษ์ ยอดนนท์ (เครื่องประกอบจังหวะ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  4. อาจารย์ศตวรรต มาไลศรี (กลองชุด) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  5. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ศิลปโชค (เบส) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  6. อาจารย์ชัชวาลย์ สร้อยกุดเรือ (คีย์บอร์ด) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  7. อาจารย์คมแมน ครีวิชัย (กลองคองก้า) เจ้าของห้องบันทึกเสียง Kiss Me Studio และโปรดิวเซอร์อิสระ
  8. นางสาวนิดติญา นันภักดี (หมอลำ) ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  9. นายโชคชัย ไพรพฤกษ์ (แคน) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  https://www.bangkokpost.com/…/a-global-meeting-for-music-bu…

  ภาพ : John Clewley, Jim Thompson Art Center, วีรยุทธ, ฝ้าย ซอยจุ๊ >> คลิก

  ข่าว : วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว

  ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคสิลป์


  331 words

  Attachment 33.jpg
  Older topics...