ข่าวและประกาศ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ตำแหน่งอาจารย์)

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>

  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประจำปีงบประมาณ 2564

  11 words

  Attachment 02.JPG

  มาตรการประหยัดพลังงาน และการบริหารจัดการขยะ

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ประกาศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  มาตรการประหยัดพลังงาน และการบริหารจัดการขยะ

  16 words

  ภาพกิจกรรม "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020"

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ประมวลภาพกิจกรรม "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020" วิทยาลัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม MU300 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส.
  <<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

  15 words

  Attachment 01.jpg

  โครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ตามที่วิทยาลัยได้มีกำหนดจัดโครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 <<คลิกดูรายละเอียด>>
   แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงไม่อาจดำเนินโครงการฯได้ บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช การินทร์ จึงขอแถลงและประกาศนโยบายไปยังบุคลากร อาจารย์ทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPex ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

  80 words

  Attachment 05.PNG

  ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างสรรค์

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างสรรค์  (งบประมาณเงินรายได้) 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  <<คลิกดูรายละเอียด>>

  20 words

  Attachment 0077.PNG

  โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์
  คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<คลิกดูรายละเอียด>>
  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้นำนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ศึกษาดูงาน และลงภาคสนาม ตาม "โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก" รายวิชาการศึกษาด้านการบริหารจัดการหลักสูตรดนตรี และการลงภาคสนาม

  --------
  ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2562
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  --------

  28 words

  Attachment กิจกรรมโครงการ สปป ลาว.png

  ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง งดการเรียนการสอน (28-30 ต.ค. 2562)

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง งดการเรียนการสอน (28-30 ต.ค. 2562) 
  <<คลิกอ่านรายละเอียด>>


  8 words

  Attachment 001.jpg

  กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกดูรายละเอียด>>

  9 words

  Attachment งานแนะแนว.png
  Older topics...