ข่าวและประกาศ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ตำแหน่งอาจารย์)

  มหาพรมศักดิ์ดา 发表于

  ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>

  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประจำปีงบประมาณ 2564

  11单词

  Attachment 02.JPG

  มาตรการประหยัดพลังงาน และการบริหารจัดการขยะ

  มหาพรมศักดิ์ดา 发表于

  ประกาศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  มาตรการประหยัดพลังงาน และการบริหารจัดการขยะ

  16单词

  ภาพกิจกรรม "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020"

  มหาพรมศักดิ์ดา 发表于

  ประมวลภาพกิจกรรม "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020" วิทยาลัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม MU300 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส.
  <<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

  15单词

  Attachment 01.jpg

  โครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563

  มหาพรมศักดิ์ดา 发表于

  ตามที่วิทยาลัยได้มีกำหนดจัดโครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 <<คลิกดูรายละเอียด>>
   แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงไม่อาจดำเนินโครงการฯได้ บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช การินทร์ จึงขอแถลงและประกาศนโยบายไปยังบุคลากร อาจารย์ทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPex ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

  80单词

  Attachment 05.PNG

  ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างสรรค์

  มหาพรมศักดิ์ดา 发表于

  ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างสรรค์  (งบประมาณเงินรายได้) 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  <<คลิกดูรายละเอียด>>

  20单词

  Attachment 0077.PNG

  ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

  มหาพรมศักดิ์ดา 发表于
  ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

  <<คลิกดูรายละเอียด>>

  13单词

  Attachment 005.PNG

  โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

  มหาพรมศักดิ์ดา 发表于

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์
  คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<คลิกดูรายละเอียด>>
  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้นำนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ศึกษาดูงาน และลงภาคสนาม ตาม "โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก" รายวิชาการศึกษาด้านการบริหารจัดการหลักสูตรดนตรี และการลงภาคสนาม

  --------
  ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2562
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  --------

  28单词

  Attachment กิจกรรมโครงการ สปป ลาว.png

  ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง งดการเรียนการสอน (28-30 ต.ค. 2562)

  มหาพรมศักดิ์ดา 发表于

  ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง งดการเรียนการสอน (28-30 ต.ค. 2562) 
  <<คลิกอ่านรายละเอียด>>


  8单词

  Attachment 001.jpg

  กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563

  มหาพรมศักดิ์ดา 发表于

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกดูรายละเอียด>>

  9单词

  Attachment งานแนะแนว.png
  旧话题...