ยินดีต้อนรับศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ โดยคลิกที่เมนูด้ายซ้าย

เกี่ยวกับชมรมศิษย์เก่าดรุิยางคศิลป์ มมส.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาดนตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นมา โดยได้สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีออกสู่ สังคมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เป็นภาควิชาดุริยางคศิลป์สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์จนปัจจุบันได้แยกตัวออกมาเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีพันธะกิจสำคัญในการจัดการเรียนการสอน วิชาชีพทางด้านดนตรีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก บัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปต่างใช้ความเชี่ยวชาญจากการศึกษาในหลักสูตรประกอบอาชีพในสายงาน อาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลายทั่วประเทศ คำว่า ศิษย์เก่าดุริยางคศิลป์มมส หรือ ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มมส นั้นมีความหมายเดียวกัน คือหมายความถึงศิษย์เก่าจากสาขาวิชาดุริยางคศิลป์คณะ ศิลปกรรมศาสตร์และศิษย์เก่าจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มมส ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 จนปัจจุบัน โดยชมรมศิษย์เก่าดุริยางคศิลป์มมส. เป็นชมรมที่จัดตั้งโดยวิทยาลัย ดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมศิษย์เก่าทุกระดับที่จบการศึกษาจากทั้งสาขาวิชาดุริยางคศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์และจากวิทยาลัย ดุริยางคศิลป์เพื่อประสานงานและเสริมสร้างความสามัคคีของศิษย์เก่าและระหว่างศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์บุคลากรและศิษย์เก่า รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและ กิจกรรมของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์รวมถึงสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในทางที่ชอบ

more..

วัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศศิษย์เก่า

ระบบสารสนเทศศิษย์เก่าดุริยางคศิลป์มมส นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลของศิษย์เก่าดุริยางคศิลป์มมส. เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินพันธะกิจอื่น ๆ ของ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ทั้งให้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลผลงานของศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ ศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข่้อมูลของตนได้ตลอดเวลา โดยผู้จัดทำมีนโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของศิษย์เก่าอย่างเข้มงวด

more..

คณะผู้จัดทำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล โลหะมาตย์
ประธานชมรมศิษย์เก่า


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว
กรรมการและเลขานุการ


คณะผู้จัดทำเพิ่มเติม..