คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล โลหะมาตย์

ประธานชมรมศิษย์เก่า
E-mail : chaloempol@msu.ac.th
Tel : 090-0208882

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว

กรรมการและเลขานุการ
E-mail : weerayut.s@msu.ac.th
Tel : 0819652319

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ จักรเสน
หัวหน้าสาขาดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ รุ่นที่ 1
E-mail : fireicestudio@hotmail.com
Tel : 084-5101140

อาจารย์ วีรยุทธ สุทโธ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ รุ่นที่ 2
E-mail : weerayut2129@gmail.com
Tel : 085-1352129

อาจารย์ วัชระ หอมหวล
อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
กรรมการ รุ่นที่ 3
E-mail : Watchara.h@msu.ac.th
Tel : 087- 4302552

อาจารย์ ดร. ศราวุธ โชติจำรัส
อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน
กรรมการ รุ่นที่ 4
E-mail : beerlao2011@hotmail.com , sarawut.ch@msu.ac.th
Tel : 063-4532994

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร สีโย
อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
กรรมการ รุ่นที่ 5
E-mail : warakorn.s@msu.ac.th
Tel : 0899431921

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรคพงศ์ ภูลายยาว
อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
กรรมการ รุ่นที่ 6
E-mail : akapong773@gmail.com
Tel : 0823020306

นายเฉลิมพร งิ้วกลาง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
กรรมการ รุ่นที่ 8
E-mail : Chaleampornngiwklang@gmail.com
Tel : 0866352236

นายพิทักษ์พงศ์ บุญเดช

กรรมการ รุ่นที่ 9
E-mail : musix_max@hotmail.com
Tel : 081-9548997

นายภูวนาท หอมวงษ์

กรรมการ รุ่นที่ 10
E-mail : fungzan_piano@hotmail.com
Tel : 0842795564

นายสิทธิพงษ์ ยอดนนท์
ตำแหน่ง อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
กรรมการ รุ่นที่ 11
E-mail : Joy.pianoviolin@gmail.com
Tel : 0849586961

อาจารย์ ดร. สุธาสินี ถีระพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
กรรมการ รุ่นที่ 12
E-mail : suthasinee.t@msu.ac.th
Tel : 0982289295

นายทศพล พักแพง

กรรมการ รุ่นที่ 13
E-mail : dodediaw@gmail.com
Tel : 0885609342

นายภาณุพงศ์​ รินทราช
ครู​ โรงเรียนอนุบาชชัยภูมิ​
กรรมการ รุ่นที่ 14
E-mail : Panupong.saxophone2016@gmail.com
Tel : 0961727743