08 ก.ค. 23

เกี่ยวกับศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาดนตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นมา โดยได้สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีออกสู่ สังคมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เป็นภาควิชาดุริยางคศิลป์สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์จนปัจจุบันได้แยกตัวออกมาเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีพันธะกิจสำคัญในการจัดการเรียนการสอน วิชาชีพทางด้านดนตรีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก บัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปต่างใช้ความเชี่ยวชาญจากการศึกษาในหลักสูตรประกอบอาชีพในสายงาน อาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลายทั่วประเทศ คำว่า ศิษย์เก่าดุริยางคศิลป์มมส หรือ ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มมส นั้นมีความหมายเดียวกัน คือหมายความถึงศิษย์เก่าจากสาขาวิชาดุริยางคศิลป์คณะ ศิลปกรรมศาสตร์และศิษย์เก่าจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มมส ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 จนปัจจุบัน โดยชมรมศิษย์เก่าดุริยางคศิลป์มมส. เป็นชมรมที่จัดตั้งโดยวิทยาลัย ดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมศิษย์เก่าทุกระดับที่จบการศึกษาจากทั้งสาขาวิชาดุริยางคศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์และจากวิทยาลัย ดุริยางคศิลป์เพื่อประสานงานและเสริมสร้างความสามัคคีของศิษย์เก่าและระหว่างศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์บุคลากรและศิษย์เก่า รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและ กิจกรรมของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์รวมถึงสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในทางที่ชอบ