11 ก.ย. 21

วัตถุประสงค์

ระบบสารสนเทศศิษย์เก่าดุริยางคศิลป์มมส นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลของศิษย์เก่าดุริยางคศิลป์มมส. เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินพันธะกิจอื่น ๆ ของ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ทั้งให้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลผลงานของศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ ศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข่้อมูลของตนได้ตลอดเวลา โดยผู้จัดทำมีนโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของศิษย์เก่าอย่างเข้มงวด