26 มี.ค. 21

โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม width=31<<คลิกดูรายละเอียด>>
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้นำนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ศึกษาดูงาน และลงภาคสนาม ตาม โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รายวิชาการศึกษาด้านการบริหารจัดการหลักสูตรดนตรี และการลงภาคสนาม

--------
ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
width=800