26 มี.ค. 21

กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม