แนวปฏิบัติที่ดีในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก