ข่าวและประกาศ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

by ธราธิป โกพลรัตน์ -
Number of replies: 0