โครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563

โครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563

โดย ศักดิ์ดา มหาพรม -
Number of replies: 0

ตามที่วิทยาลัยได้มีกำหนดจัดโครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 <<คลิกดูรายละเอียด>>
 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงไม่อาจดำเนินโครงการฯได้ บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช การินทร์ จึงขอแถลงและประกาศนโยบายไปยังบุคลากร อาจารย์ทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPex ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

(แก้ไขโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม จวงประโคน - Friday, 17 April 2020, 11:30AM)