โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

by ศักดิ์ดา มหาพรม -
Number of replies: 0

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<คลิกดูรายละเอียด>>
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้นำนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ศึกษาดูงาน และลงภาคสนาม ตาม "โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก" รายวิชาการศึกษาด้านการบริหารจัดการหลักสูตรดนตรี และการลงภาคสนาม

--------
ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
--------