ในเนื้อหาของรายวิชานี้ จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของดนตรีศึกษาในประเทศไทย และแนวคิดต่างๆที่เป็นที่มาในการพัฒนาดนตรีศึกษาของประเทศไทย