ประสบการณ์การทำงาน (รวมถึงประสบการณ์การเป็นอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาให้กับสถาบันต่างๆ)

 • 1. ปี 2544-2546 ผู้ช่วยนักวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  2. ปี  2547-2548 นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  3. ปี 2548-2551 พนักงานการศึกษา กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                   อาจารย์บัณฑิตศึกษาผู้ช่วย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  4. ปี 2551-2559  อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  5. ปี 2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คำสั่ง มมส ที่ 4903/2559) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประสบการณ์การบริหาร
 1. 1. 2552-2553 หัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. 2. 2556-2557 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คำสั่ง มมส ที่ ..) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. 3. 2557-2558 รองคณบดีฝ่ายบริหาร (คำสั่ง มมส ที่ 2990/2557) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. 4. 2559 รองคณบดีฝ่ายบริหาร (คำสั่ง มมส ที่ 3094/2559) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 5. 5. 2560-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบัณฑิตศึกษา (คำสั่ง มมส ที่ 501/2560) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ 

 • หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
  • หนังสือ
   • - สยาม จวงประโคน. (2561). คู่มือการพิมพ์โน้ตดนตรีด้วยโปรแกรม Sibelius. มหาสารคาม: สารคามการพิมพ์.
  • ตำรา
   • -
  • เอกสารประกอบการสอน
   • - สยาม จวงประโคน. (2558). ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น. เอกสารประกอบการสอนวิชา 2000108 ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น, มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
   • - สยาม จวงประโคน. (2560). ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น. เอกสารประกอบการสอนวิชา 2000108 ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 2. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคม.ฃ
   • - สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ https://music.msu.ac.th
  • บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ
   •  - ปิยพันธ์ แสนทวีสุข, สุพรรณี เหลือบุญชู, สยาม จวงประโคน และ บัลลังก์ เตชะจิตตานันท์. (2551). การผลิตและพัฒนาบทเรืยนดนตรืบนเว็บวิชาดนตรืกับชีวิต. วารสาร มทร. อีสาน. 2 (1) : 76-82.
   • - สยาม จวงประโคน. (2559). การพัฒนาระบบและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาดนตรีกับชีวิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 35 (3) : 174 – 182.
   • - สยาม จวงประโคน ปิยพันธ์ แสนทวีสุข และ ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2561). แบบจำลองการสอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 9 (3) : 39 - 46. (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก)
   • - ธนัณณ์ ขันทะยศ และสยาม จวงประโคน. (2562). การพัฒนาชุดการสอนเมโลเดี้ยนตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกส าราญ จังหวัดนครราชสีมา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 21 (1) : 245 – 254. (วิทยานิพนธ์ร่วมงานนิสิตระดับปริญญาโท)
ประวัติการเป็นวิทยากรรับเชิญ

 • - วิทยากรการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มการงานและอาชีพ เรื่อง การทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
 • - วิทยากรอบรมโปรแกรมการสร้างบทเรียน e-Learning ด้วยโปรแกรม moodle ณ โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี จ.ร้อยเอ็ด
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่องการสร้างระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS : Learning Management System) ด้วยโปรแกรม moodle  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จ.สกลนคร  ระหว่างวันที่  4 – 7  สิงหาคม  2547
 • - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม PHP-Nuke ณ โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 7 – 8  เมษายน  2548
 • - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่องการสร้างระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS : Learning Management System) ด้วยโปรแกรม moodle  ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างวันที่  10 – 13  พฤษภาคม  2548
 • - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเรียนด้วยระบบ ICT ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่ 6 – 8  มิถุนายน  2548
 • - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ Moodle for Administratorในงาน Moodle Moot Thailand 2005 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม  2548
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Mambo ณ โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี  จังหวัดร้อยเอ็ด  วันที่  11  มกราคม  2549
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Moodle เครือข่ายครูแกนนำเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีวศึกษา  ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ 15 – 17  กุมภาพันธ์  2549
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Moodle ห้องเรียนอัจฉริยะ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนเพื่อการผลิตสื่อการศึกษา”  ของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่  2 – 5  พฤษภาคม  2549
 • วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับองค์กร ด้วยโปรแกรม Joomla Open Source  ณ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วันที่  19  พฤษภาคม  2549
 • วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการผลิตและสร้างบทเรียนบนเว็บ โดยใช้โปรแกรม Moodle”  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชกุมารี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2549
 • วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างโฮมเพจและเว็บไซต์ ด้วยซอฟต์แวร์เพื่อติดตั้งในระบบอินเทอร์เน็ต”  ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2549
 • วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง “Learning Object for e-Learning Courseware Development” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2550
 • วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่าย ด้วยโปรแกรม Moodle ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (3 รุ่น) ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2550  และ  28-30 เมษายน 2550  และ  22-24 มิถุนายน 2550
 • วิทยากร  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา (ครูต้นแบบ e-Learning รุ่นที่ 1) ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2550
 • วิทยากร  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา (ครูต้นแบบ e-Learning รุ่นที่ 2) ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 14 – 19  มกราคม 2551
 • วิทยากร บรรยายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Hot Potatoes” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2551
 • - วิทยากร  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 17 – 22  เมษายน 2551
 • - วิทยากร บรรยายโครงการพัฒนาความสามารถการเป็นบุคลากรแกนนำด้าน ICT เครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อบรมโปรแกรม Mambo) ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 4 – 9 สิงหาคม 2551
 • - วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มครูจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการเรียนรู้มูเดิล ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น วันที่ 24 มีนาคม 2552
 • - วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและสร้างบทเรียนผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Moodle” ให้แก่ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. 2556 และ 3-4 ส.ค. 2556
 • - วิทยากร บรรยายโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีโมบายสำหรับจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่งด้วย Moodle สำหรับผู้สอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2556
 • - วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและสร้างบทเรียนผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Moodle” ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 21-24 ก.ค. 2557
 • - วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Sibelius ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
 • - วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Sibelius ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560
 • - วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Sibelius หลักสูตรครูดนตรีกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ในโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • - วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Sibelius หลักสูตรครูดนตรีกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ในโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • - วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Sibelius หลักสูตรครูดนตรีกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ในโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 19, 25 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม