ประสบการณ์การทำงาน (รวมถึงประสบการณ์การเป็นอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาให้กับสถาบันต่างๆ)

 1. ปี 2544-2546 ผู้ช่วยนักวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2. ปี  2547-2548 นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 3. ปี 2548-2551 พนักงานการศึกษา กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. ปี 2548-2551 อาจารย์บัณฑิตศึกษาผู้ช่วย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 5. ปี 2551-2559  อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 6. ปี 2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คำสั่ง มมส ที่ 4903/2559) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์การบริหาร
 1. ปี 2552-2553 หัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. ปี 2556-2557 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คำสั่ง มมส ที่ ..) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. ปี 2557-2558 รองคณบดีฝ่ายบริหาร (คำสั่ง มมส ที่ 2990/2557) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. ปี 2559 รองคณบดีฝ่ายบริหาร (คำสั่ง มมส ที่ 3094/2559) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 5. ปี 2560-2564 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบัณฑิตศึกษา (คำสั่ง มมส ที่ 501/2560) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 6. ปี 2564-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คำสั่ง มมส ที่ 296/2564) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 7. ปี 2565 รักษาการหัวหน้าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (คำสั่ง มมส ที่ 1496/2565) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ 

 • หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
  • หนังสือ
   • - สยาม จวงประโคน. (2561). คู่มือการพิมพ์โน้ตดนตรีด้วยโปรแกรม Sibelius. มหาสารคาม: สารคามการพิมพ์.
  • ตำรา
   • -
  • เอกสารประกอบการสอน
   • - สยาม จวงประโคน. (2558). ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น. เอกสารประกอบการสอนวิชา 2000108 ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น, มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
   • - สยาม จวงประโคน. (2560). ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น. เอกสารประกอบการสอนวิชา 2000108 ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 2. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคม.ฃ
   • - สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ https://music.msu.ac.th
 • บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 1. Sayam Chuangprakhon. (2017). Distance Learning for Music Arts in Thai Higher Education. The Online Journal of Distance Education and e-Learning. 5(4) : 20-29.
 2. Meng Yun and Sayam Juangprakhon. (2021). Summarization of the thesis paper: “Banhu Playing Techniques in Northern China.”. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(4), 18679–18685.
 3. Surasak Hanteerapitak and Sayam Juangprakhon. (2021). Music Education Curriculum Development Bachelor Degree of Rajabhat University in Northeast Thailand. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(6), 10337–10347.
 4. Wang Jie Ke, Sayam Chuangprakhon and Watcharanon Sangmuenna. (2021). The Solutions to The Problems in The Teaching of National Vocal Music in College and Universities of Sichuan Province. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3), 12598-12601. 
 5. Xiaoqian, H. Karin, K. and Chuangprakhon, S. (2021). The Guzheng Music in Henan Province, China. Review of International Geographical Education (RIGEO), 11(5), 2755-2765.doi:10.48047/rigeo.11.05.173
 6. Di, Z., Karin, K. and Chuangprakhon, S. (2021). The Buyi Folk Song in Guizhou Province, China. Review of International Geographical Education (RIGEO), 11(5), 2766-2775. doi:10.48047/rigeo.11.05.174
 7. Xingchen, L., Karin, K. and Chuangprakhon, S. (2021). The Making Craftsmanship of Yuping Xiaodi Musical Instrument in Yuping County, Guizhou Province, China. Review of International Geographical Education (RIGEO), 11(5), 2776-2789. doi:10.48047/rigeo.11.05.175
 8. Seekhunlio, W. and Chuangprakhon, S. (2021). The Identity of Phu-Thai Music in Savannakhet Province, The Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR). Review of International Geographical Education (RIGEO), 11(5), 2790-2801. doi:10.48047/rigeo.11.05.17
 9. Warakorn Seeyo, Sayam Chuangprakhon. (2021). The Conversion Of Thai Classical Music Notation Into Western Music Notation. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3), 18810 - 18822. 
 10. Seekhunlio, W., & Chuangprakhon, S. (2021). The manufacture of Klong-Yao Isan (Isan folk long drums) of the ban Talat Klong - Yao Isan production group, at ban Wai subdistrict, Wapi Pathum district, Mahasarakham province. Journal of Management Information and Decision Sciences, 24(S6), 1-12.
 11. Thanan Khanthayot, Sayam Chuangprakhon. (2021). Phleng Khorat in Thailand: The Local Curriculum Development. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3), 24284 - 24296.
 12. Guo Caiqin, Sayam Chuangprakhon. (2021). The Music characteristic of folksong in Shanxi Province, China. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32 (3), 24307 - 24322.
 13. Weerayut Seekhunlio, Sayam Chuangprakhon, Thitikrit Maphet. (2021). The Concept of Creating Isan Harp Patterns of Isan Folk Artists. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3), 24503 - 24514.
 14. Thitikrit Maphet, Sayam Chuangprakhon, Weerayut Seekhunlio. (2021). Maeng Thap Tao Thai Loei Folk Dance: History and Components of Performance in Maeng Thap Tao Thai Loei Folk Dance. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3), 28021 - 28031.
 15. Sayam Chuangprakhon, Weerayut Seekhunlio. (2021). A Management Model for Internship in Music, Bachelor of Music Program, Mahasarakham University. Review of International Geographical Education Online, 11(10), 37-45.
 16. Yang Qifei, Sayam Chuangprakhon. (2021). The relationship of Hua’er folksong with different types of literature, Qinghai China. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3), 44952-44965.
 17. Yun, Meng, Sayam Chuangphakhon, and Khomkrich Karin. (2022). The Impact of Politics on Traditional Chinese Culture: Charting the Development of the Banhu from 1949 to 2021. The International Journal of Critical Cultural Studies, 20(1): 73-82. doi:10.18848/2327-0055/CGP/v20i01/73-82.
 18. Warakorn Seeyo, Sayam Chuangprakhon and Piyapun Santaveesuk. (2022). Software Development for Thai Music Notation. NeuroQuantology, 20(6): 6359-6373. doi:10.14704/nq.2022.20.6.NQ22638.
 • บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ
 1. ปิยพันธ์ แสนทวีสุข, สุพรรณี เหลือบุญชู, สยาม จวงประโคน และ บัลลังก์ เตชะจิตตานันท์. (2552). การผลิตและพัฒนาบทเรียนดนตรีบนเว็บวิชาดนตรีกับชีวิต. วารสาร มทร. อีสาน, 2(1), 76-82.
 2. สยาม จวงประโคน. (2559). การพัฒนาระบบและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาดนตรีกับชีวิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 35(3), 174 – 182.
 3. สยาม จวงประโคน, ปิยพันธ์ แสนทวีสุข และ ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2561). แบบจำลองการสอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 9(3), 39 - 46. (บทความวิจัยระดับปริญญาเอก)
 4. ธนัณณ์ ขันทะยศ, สยาม จวงประโคน. (2562). การพัฒนาชุดการสอนเมโลเดี้ยนตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ จังหวัดนครราชสีมา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 21(1), 245 – 254.
 5. คำเงิน ผาสุก, สยาม จวงประโคน. (2562). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน รายวิชาอ่านโน้ตสากล วิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.ลาว. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38(4), 21 – 29.
 6. สิทธิพงษ์ ยอดนนท์, สยาม จวงประโคน. (2562). การบรรเลงและการสอนไวโอลินสำ เนียงไทยของโกวิทย์ ขันธศิริ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38(5), 54 – 63. 
 7. พิชชาพร สมหวัง, สยาม จวงประโคน. (2563). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีสากล ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 39(2), 89 – 97.
 8. สุวรรณา แก้วศรีใส, สยาม จวงประโคน. (2564). กระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ตามกรอบ TPACK MODEL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองดู่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 40(1), 129 – 140.
 9. สยาม จวงประโคน, วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว. (2564). แนวทางการทำกลองยาวพื้นบ้านอีสานด้วยเทคนิคการประสานไม้เพื่อทดแทนการใช้ไม้ท่อน. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 24(3), 17-33.
 10. เกษมสันต์ ตราชู, สยาม จวงประโคน, เฉลิมพล โลหะมาตย์. (2564). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 40(4), 7-15.
 11. บัณฑิต ไชยปัญหา, สยาม จวงประโคน. (2564). การศึกษาทักษะทางดนตรีของผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีสากล. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 15(3), 202-209.
 12. ธนกฤต แสนทวีสุข, สยาม จวงประโคน และ วัชระ หอมหวล. (2564). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เมโลเดียน สำหรับชมรมดนตรีโรงเรียนบ้านคำสมอ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 40(5), 30-41.
 13. ธานี ดุจดา, สยาม จวงประโคน และ อวิรุทธ์ โททำ. (2564). ชุดการสอนพื้นฐานทักษะการควบคุมลมหายใจสำหรับแซ็กโซโฟน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 15(3), 106-113. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/242155
ประวัติการเป็นวิทยากรรับเชิญ

 1. วิทยากรการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มการงานและอาชีพ เรื่อง การทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
 2. วิทยากรอบรมโปรแกรมการสร้างบทเรียน e-Learning ด้วยโปรแกรม moodle ณ โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี จ.ร้อยเอ็ด
 3. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่องการสร้างระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS : Learning Management System) ด้วยโปรแกรม moodle  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จ.สกลนคร  ระหว่างวันที่  4 – 7  สิงหาคม  2547
 4. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม PHP-Nuke ณ โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 7 – 8  เมษายน  2548
 5. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่องการสร้างระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS : Learning Management System) ด้วยโปรแกรม moodle  ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างวันที่  10 – 13  พฤษภาคม  2548
 6. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเรียนด้วยระบบ ICT ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่ 6 – 8  มิถุนายน  2548
 7. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ Moodle for Administratorในงาน Moodle Moot Thailand 2005 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม  2548
 8. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Mambo ณ โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี  จังหวัดร้อยเอ็ด  วันที่  11  มกราคม  2549
 9. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Moodle เครือข่ายครูแกนนำเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีวศึกษา  ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ 15 – 17  กุมภาพันธ์  2549
 10. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Moodle ห้องเรียนอัจฉริยะ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 11. วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนเพื่อการผลิตสื่อการศึกษา”  ของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่  2 – 5  พฤษภาคม  2549
 12. วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับองค์กร ด้วยโปรแกรม Joomla Open Source  ณ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วันที่  19  พฤษภาคม  2549
 13. วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการผลิตและสร้างบทเรียนบนเว็บ โดยใช้โปรแกรม Moodle”  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชกุมารี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2549
 14. วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างโฮมเพจและเว็บไซต์ ด้วยซอฟต์แวร์เพื่อติดตั้งในระบบอินเทอร์เน็ต”  ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2549
 15. วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง “Learning Object for e-Learning Courseware Development” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2550
 16. วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่าย ด้วยโปรแกรม Moodle ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (3 รุ่น) ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2550  และ  28-30 เมษายน 2550  และ  22-24 มิถุนายน 2550
 17. วิทยากร  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา (ครูต้นแบบ e-Learning รุ่นที่ 1) ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2550
 18. วิทยากร  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา (ครูต้นแบบ e-Learning รุ่นที่ 2) ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 14 – 19  มกราคม 2551
 19. วิทยากร บรรยายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Hot Potatoes” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2551
 20. วิทยากร  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 17 – 22  เมษายน 2551
 21. วิทยากร บรรยายโครงการพัฒนาความสามารถการเป็นบุคลากรแกนนำด้าน ICT เครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อบรมโปรแกรม Mambo) ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 4 – 9 สิงหาคม 2551
 22. วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มครูจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการเรียนรู้มูเดิล ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น วันที่ 24 มีนาคม 2552
 23. วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและสร้างบทเรียนผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Moodle” ให้แก่ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. 2556 และ 3-4 ส.ค. 2556
 24. วิทยากร บรรยายโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีโมบายสำหรับจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่งด้วย Moodle สำหรับผู้สอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2556
 25. วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและสร้างบทเรียนผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Moodle” ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 21-24 ก.ค. 2557
 26. วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Sibelius ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
 27. วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Sibelius ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560
 28. วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Sibelius หลักสูตรครูดนตรีกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ในโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 29. วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Sibelius หลักสูตรครูดนตรีกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ในโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 30. วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Sibelius หลักสูตรครูดนตรีกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ในโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 19, 25 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 31. วิทยากร ฝึกอบรมพัฒนาทักษะดนตรีสากล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2562
 32. วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SRRU Online Learning)” แก่อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562
 33. วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563
 34. วิทยากร บรรยาย เรื่อง “ทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดนตรี/หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาดนตรีศึกษา พัฒนาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโทด้านดนตรี) และ “สะท้อนความคิดเห็นหลักสูตรดนตรีในอนาคต” มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ ต้นศิลป์อาร์ตโฮม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา