พัฒนาการทางนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางดนตรี รวมถึงการสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางดนตรี เพื่อการประยุกต์ใช้ทางดนตรี

Development, Creation, innovation and application of technology in music