การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี สาหรับการเขียน วิเคราะห์ สรุปความ บทความวิชาการทางดนตรี รูปแบบวิทยานิพนธ์และการอ้างอิงการเผยแพร่และนาเสนอผลงานทางวิชาการ

The usage of Thai, English and other language, as well as the use of technology for aca-demic writing; analyzing and summarizing of academic writing; from of thesis and refer-ence; dissemination and presentation of academic works
ความหมาย ขอบเขต โครงสร้าง รูปแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดนตรีศึกษาค้นคว้า พัฒนา และผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนดนตรี ศึกษาหลักการทางระบบการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้กับการสอนดนตรี

Definition, scope, structure and form of innovation and technology in music; investigation, development, and production of various materials for music teaching and learning; principles and application of various methods of music teaching