สำนักงานเลขานุการ


นางสุรางค์รัตน์ เนื่องไชยยศ
Mrs.Surangrat Noungchaiyot

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
Chief Secretary's Office
โทรศัพท์ : 3784

การศึกษา
-ปริญญาตรี : (ค.บ.) ธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-ปริญญาโท : (กศ.ม.) การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นางสาวราตรี โสโพธิ์
Ms.Ratree Sopho

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
Professional Inventory Office
โทรศัพท์ : 3776

การศึกษา
-ปริญญาตรี : (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นางสาวชุติกาญจน์ เทพดู่
Ms.Chutikarn Thepdoo 

บุคลากร ชำนาญการ
Personnel Administrator
โทรศัพท์ : 3786

การศึกษา
-ปริญญาตรี : (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-ปริญญาโท : (กจ.ม.) การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นางสาวอารียา บุญมาก
Ms.Areeya Bunmak

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
Finance and Accounting Analyst
โทรศัพท์ : 3775

การศึกษา
-ปริญญาตรี : (บช.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนางสาวชลิตา ชาวนา
Ms.Chalita Chaona

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
Policy and Action Plan Analyst
โทรศัพท์ : 3785

การศึกษา
-ปริญญาตรี : (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นายโยธิน ซองเหล็กนอก
Mr.Yotin Songleknok  

นักวิชาการศึกษา
Academic Coordinator
โทรศัพท์ : 3783

การศึกษา
-ปริญญาตรี : (นศ.บ.) นิเทศศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นางสาวปิยะดา โกสีนาม
Ms.Phiyada Goseenam

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administrative Officer
โทรศัพท์ : 3783

การศึกษา
-ปริญญาตรี : (ศศ.บ.) สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนายทศพร เวียงวิเศษ
Mr.Thodsaporn Wiangwiset

นักวิชาการศึกษา
Academic Coordinator
โทรศัพท์ : 3780

การศึกษา
-ปริญญาตรี : (ร.บ.) รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นายนนทชัย อามาตย์มนตรี
Mr.Nontachai Amatmontee

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administrative Officer
โทรศัพท์ : 3777

การศึกษา
-ปริญญาตรี : (ดศ.บ) ดุริยางคศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นางสาวชลลัดดา โฮลิกุล
Ms.Chonratda Holikun

นักวิชาการศึกษา
Academic Coordinator
โทรศัพท์ : 3782

การศึกษา
-ปริญญาตรี : (บช.บ.) บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย)


นายเทวพล นนทวงศ์
Mr.Tewapon nontawong

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Computer Technical Officer
โทรศัพท์ : 3783

การศึกษา
-ปริญญาตรี : (ทล.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


นางสาวมนันทยา คำภูมี
Ms.Manantaya Khamphumee

นักวิชาการศึกษา
Academic Coordinator
โทรศัพท์ : 3782

การศึกษา
-ปริญญาตรี : (ร.บ.) รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคามนายเนตร เนื่องวรรณะ
Mr.Net Noungwanna

พนักงานขับรถยนต์