Staff


Office


นางสุรางค์รัตน์ เนื่องไชยยศ
Mrs. Surangrat  Noungchaiyot
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

การศึกษา
-ปริญญาตรี ค.บ. (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นางสาวราตรี โสโพธิ์
Miss. Ratree  Sopho  

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

การศึกษา
-ปริญญาตรี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) แขนงวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


นางสาวอารียา บุญมาก
Miss. Areeya  Bunmak
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การศึกษา
-ปริญญาตรี บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต


นางสาวชุติกาญจน์ เทพดู่
Miss. Chutikarn  Thepdoo  
บุคลากร ชำนาญการ

การศึกษา
-ปริญญาตรี ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-ปริญญาโท กจ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นางสาวชลิตา ชาวนา
Miss. Chalita  Chawna
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา
-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นางสาวกาญจน์ณภัทร วรรณสินธ์ 
นักวิชาการศึกษา
การศึกษา
-ปริญญาตรี ศศ.บ.ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


นายศักดิ์ดา  มหาพรม 
Mr. Sakda  Mahaprom
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical)

การศึกษา
-ปริญญาตรี ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
-กำลังศึกษาต่อ ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


นายโยธิน ซองเหล็กนอก
Mr. Yotin  Songleknok  
เจ้าหน้ที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา
-ปริญญาตรี นศ.บ.นิเทศศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นายสิทธิพงษ์ ยอดนนท์
นักวิชาการศึกษา

การศึกษา
-ปริญญาตรี ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปริญญาโท  ดศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคามนายศตวรรต มาไลศรี
นักวิชาการศึกษา

การศึกษา
-ปริญญาตรี ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นายรักบรรชา พิมพระจันทร์ 
นักวิชาการศึกษา

การศึกษา
-ปริญญาตรี ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นางสาวรัตนาพร สารศรี 
นักวิชาการศึกษา

การศึกษา
-ปริญญาตรี ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นายวัชรานนท์   สังข์หมื่นนา 
นักวิชาการศึกษา

การศึกษา
-ปริญญาตรี ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปริญญาโท  ดศ.ม.  มหาวิทยาลัยมหาสารคามนายเนตร เนื่องวรรณะ
Mr. Net  Noungwanna
พนักงานขับรถยนต์