Staff


Western Music


อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.อวิรุทธ์ โททำ


การศึกษา
-ปริญญาตรี ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปริญญาโท ศศ.ม. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
-ปริญญาเอก Ph.D. (Music) University of the Philippinesอาจารย์สัญชัย ด้วงบุ้ง

การศึกษา
-ปริญญาตรี ค.บ.(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-ปริญญาโท ศป.ม. (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-กำลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์รัชช์ วรมิตรไมตรี

การศึกษา
-ปริญญาตรี ค.บ.(ดนตรีศึกษา) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
-ปริญญาโท ศศ.ม.(ดนตรีวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
-ปริญญาเอก ปร.ด.(ดนตรีวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล


อาจารย์ ดร.กฤษกร อ่อนละมุล

การศึกษา

-ปริญญาตรี ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปริญญาโท ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ปริญญาเอก ปร.ด. (ดนตรีวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม จวงประโคน

การศึกษา

-ปริญญาตรี ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปริญญาโท กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปริญญาเอก ปร.ด.(ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์ วัชระ หอมหวล

การศึกษา

-ปริญญาตรี ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปริญญาโท ศป.ม. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ลาศึกษาต่อ (เต็มเวลา) ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์กานนท์ เวชกามา

การศึกษา
-ปริญญาตรี ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปริญญาโท ศป.ม. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-กำลังศึกษาต่อ  ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อาจารย์จ่าสิบเอกสุพจน์ เทียมเมฆา

การศึกษา
-ปริญญาตรี ศศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล โลหะมาตย์

การศึกษา
-ปริญญาตรี ศป.บ.(ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปริญญาโท ศศ.ม.(ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร สีโย

การศึกษา
-ปริญญาตรี ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปริญญาโท ศป.ม. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์วรเชษฐ์ วรพุทธินันท์ 

การศึกษา
-ปริญญาตรี กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ปริญญาโท ศศ.ม. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล
-ลาศึกษาต่อ (เต็มเวลา) ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


อาจารย์สุธาสินี ถีระพันธ์ 

การศึกษา
-ปริญญาตรี ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปริญญาโท ศป.ม. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-กำลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรคพงศ์ ภูลายยาว

การศึกษา
-ปริญญาตรี ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปริญญาโท ศป.ม. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์กิตติคุณ จันทร์เกษ

การศึกษา

-ปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
-ปริญญาโท ศศ.ม.ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
-กำลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม