Staff

Folk Music


อาจารย์อาทิตย์ คำหงษ์ศา


การศึกษา
-ปริญญาตรี ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปริญญาโท ศป.ม. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์ชุมเดช เดชภิมล


การศึกษา
-ปริญญาตรี ค.บ.(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ปริญญาโท ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) เน้นมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์ศราวุธ โชติจำรัส

การศึกษา
-ปริญญาตรี ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปริญญาโท ศป.ม. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว 

การศึกษา
-ปริญญาตรี ศป.บ.(ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปริญญาโท ศป.ม.(ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ลาศึกษาต่อปริญญาเอก (เต็มเวลา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์ชาติอาชา พาลีละพสิษฐ์กุล

การศึกษา
-ปริญญาตรี ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปริญญาโท ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม