Mission and responsibilities of the agency

                   1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
                  2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรทำวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
                  3. มุ่งเน้นการบริการวิชาการตามทักษะวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
                 4. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมปะเพณี
                  5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล