Black Ribbon
วันเสาร์ 18 พฤศจิกายน 2017
 • 1
 • 2 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  ประจำปี 2559-2560
 • 3 ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน
 • 4 ประกาศรายชื่อและตารางเข้าสอบ MSU IT Exit Exam
 • 5 ขอเชิญร่วมงาน โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี : เตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ และอบรมปรับพื้นฐานด้านดนตรี
 • 6 ขอเชิญชม การแสดงผลงานการประพันธ์เพลง "จิตวิญญาณแห่งอีสาน"
 • 7 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตารับตรง ระบบปกติ รอบ 3
 • 8 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบรรเลงและการแสดงกลองยาวอีสาน"
 • 9 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่การวิจัยเชิงพาณิชย์
 • 10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิ รอบ 2
 • 11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิฯ รอบ2
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 พิธีมหากฐิน และพิธีบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 พิธีมหากฐิน และพิธีบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 พิธีมหากฐิน และพิธีบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 พิธีมหากฐิน และพิธีบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 พิธีมหากฐิน และพิธีบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 พิธีมหากฐิน และพิธีบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นิสิตชั้นปี4ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมนา คิดสร้างสรรค์ สู่แรงบรรดาลใจ โดยวิทยากร วง MahaFather
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นิสิตชั้นปี4ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมนา คิดสร้างสรรค์ สู่แรงบรรดาลใจ โดยวิทยากร วง MahaFather
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นิสิตชั้นปี4ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมนา คิดสร้างสรรค์ สู่แรงบรรดาลใจ โดยวิทยากร วง MahaFather
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นิสิตชั้นปี4ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมนา คิดสร้างสรรค์ สู่แรงบรรดาลใจ โดยวิทยากร วง MahaFather
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นิสิตชั้นปี4ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมนา คิดสร้างสรรค์ สู่แรงบรรดาลใจ โดยวิทยากร วง MahaFather
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นิสิตชั้นปี4ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมนา คิดสร้างสรรค์ สู่แรงบรรดาลใจ โดยวิทยากร วง MahaFather

     

     

     

SFbBox by cox plate
porn