Black Ribbon
วันพฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2018
 • 1
 • 2 กำหนดการพิธีไหว้ครู ครอบครูดุริยางคศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๑
 • 3 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลืิอกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) ระบบปกติและระบบพิเศษ รับสมัครผ่านเว็บไซต์กองบริการการศึกษาระหว่างวันที่ 8-20 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 043-754377 ในวันและเวลาราชการ
 • 4 ข้อมูลการฝึกซ้อม เพื่อรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 5 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  ประจำปี 2559-2560
 • 6 ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน
 • 7 ประกาศรายชื่อและตารางเข้าสอบ MSU IT Exit Exam
 • 8 ขอเชิญร่วมงาน โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี : เตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ และอบรมปรับพื้นฐานด้านดนตรี
 • 9 ขอเชิญชม การแสดงผลงานการประพันธ์เพลง "จิตวิญญาณแห่งอีสาน"
 • 10 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตารับตรง ระบบปกติ รอบ 3
 • 11 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบรรเลงและการแสดงกลองยาวอีสาน"
 • 12 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่การวิจัยเชิงพาณิชย์
 • 13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิ รอบ 2
 • 14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิฯ รอบ2
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมทักษะการสอนดนตรีสำหรับเด็ก" รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง เท่านั้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายและ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร
ขอเชิญร่วมงานไหว้ครู ครอบครู ดุริยางคศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ นี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 10 เมษายน 2561 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัวผู้ใหญ่ และได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น
วันที่ 10 เมษายน 2561 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัวผู้ใหญ่ และได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น
วันที่ 10 เมษายน 2561 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัวผู้ใหญ่ และได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น
วันที่ 10 เมษายน 2561 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัวผู้ใหญ่ และได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น
วันที่ 10 เมษายน 2561 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัวผู้ใหญ่ และได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น
วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางไปราชการที่ประเทศอินเดีย เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ ในงาน International Conference on Ethnic Cultural Studies and Life Style of South East Asia ณ มหาวิทยาลัยค็อตตอน
วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางไปราชการที่ประเทศอินเดีย เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ ในงาน International Conference on Ethnic Cultural Studies and Life Style of South East Asia ณ มหาวิทยาลัยค็อตตอน
วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางไปราชการที่ประเทศอินเดีย เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ ในงาน International Conference on Ethnic Cultural Studies and Life Style of South East Asia ณ มหาวิทยาลัยค็อตตอน
วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางไปราชการที่ประเทศอินเดีย เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ ในงาน International Conference on Ethnic Cultural Studies and Life Style of South East Asia ณ มหาวิทยาลัยค็อตตอน
วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางไปราชการที่ประเทศอินเดีย เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ ในงาน International Conference on Ethnic Cultural Studies and Life Style of South East Asia ณ มหาวิทยาลัยค็อตตอน
วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางไปราชการที่ประเทศอินเดีย เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ ในงาน International Conference on Ethnic Cultural Studies and Life Style of South East Asia ณ มหาวิทยาลัยค็อตตอน
วันอังคารที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 09.00-11.00น. โครงการ OIA Roadshow กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้พบปะผู้บริหาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันอังคารที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 09.00-11.00น. โครงการ OIA Roadshow กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้พบปะผู้บริหาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันอังคารที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 09.00-11.00น. โครงการ OIA Roadshow กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้พบปะผู้บริหาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันอังคารที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 09.00-11.00น. โครงการ OIA Roadshow กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้พบปะผู้บริหาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 18-19 ก.พ. 61 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 19 (Senior Project in Music 19th) ภายใต้ชื่องาน “ณ สยาม คอนเสิร์ต ท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยเสียงดนตรี”
วันที่ 18-19 ก.พ. 61 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 19 (Senior Project in Music 19th) ภายใต้ชื่องาน “ณ สยาม คอนเสิร์ต ท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยเสียงดนตรี”
วันที่ 18-19 ก.พ. 61 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 19 (Senior Project in Music 19th) ภายใต้ชื่องาน “ณ สยาม คอนเสิร์ต ท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยเสียงดนตรี”

     

     

     

SFbBox by cox plate
porn