โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ สำหรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โครงการบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สำหรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน: ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี พ.ศ. 2563)

หนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ (ที่ พว 0005.1/2282)


Backing Track

Last modified: Thursday, 24 March 2022, 10:42 AM