วิธีการทำ มคอ.3 และการส่งไฟล์ มคอ.

หาก Upload โดยการกดปุ่ม Add file แล้วหน้าอัพโหลดค้าง ให้ใช้วิธีการลากไฟล์จากโฟลเดอร์ในเครื่อง แล้ววางลงในช่องไฟล์งานของเว็บไซต์

Last modified: Friday, 19 July 2019, 8:37 AM