ประวัติความเป็นมา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา: ดุริยางคศิลป์ สุนทรียศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การวิจัยและสร้างสรรค์ทางดนตรีในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พันธกิจ:

     1. ผลิตบัณฑิตทางดนตรีที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้และทักษะทางดนตรี 
     2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นประสิทธิผล ผ่านระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ
     3. ส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางดนตรีเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
     4. สร้างบทบาทในฐานะผู้บริการแก่สังคม อนุรักษ์ พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางดนตรีให้เกิดผลทางวิชาการและเชิงธุรกิจ