ผู้สมัครจะต้องมี Google Account ในการกรอกแบบฟอร์ม
เนื่องจากต้องอัพโหลดไฟล์หลักฐานการสมัครเข้า Google Drive

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร | ตรวจสอบรายชื่อ

เปิดรับสมัคร วันที่ 3-10 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง